Polityka prywatnoci

Administratorem danych osobowych jest Kamil Szulc prowadzcy dziaalno gospodarcz pod firm Kamil Szulc NIERUCHOMOCI, adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, NIP:5223192565, REGON: 387494516. Z Administratorem mona kontaktowa si pod nr tel. 508651424, adresem e-mailbiuro@warszawskielwy.pllub naadres do korespondencji: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.
Pastwa dane osobowe s lub mog by przetwarzane przez Administratora wnastpujcych celach:
1) podjcia czynnoci niezbdnych dozawarcia umowy, a nastpnie w celu jej naleytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) obsugi ewentualnych reklamacji zwizanych z realizowanymi wiadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
3) odpowiedzi na zadane pytanie w szczeglnoci w formie e-maila (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO);
4) nawizania kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji i komunikacji, ustalenia tosamoci, w szczeglnoci w sytuacji, w ktrej osoba, ktrej dane dotycz pracownikiem/wsppracownikiemKlienta lub Kontrahenta Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) prowadzenia dziaa marketingowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i f RODO);
6) wywizania si z naoonych prawem obowizkw (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
7) archiwalnych i dowodowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO).

Pastwa dane osobowe mog by przekazywane nastpujcym odbiorcom:

  1. upowanionym pracownikom Administratora;
  2. podmiotom przetwarzajcym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usug IT, bankom, podmiotom wiadczcym usugi pocztowe i kurierskie, osobom prowadzcym jednoosobow dziaalno gospodarcz pozostajcym z Administratorem w staym stosunku zlecenia.
  3. Pastwa dane osobowe nie s przekazywane poza pastwa nalecego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  4. Pastwa dane osobowe bd przetwarzane tak dugo jak istnieje cel ich przetwarzania, jak rwnie przez okres, ktry wynika z innych, obowizujcych przepisw prawa, w szczeglnoci: 1) co najmniej przez czas niezbdny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikajcych z niej roszcze oraz okres przechowywania zwizanych z ni dokumentw rozliczeniowych (o ile taka umowa zostaa zawarta); 2) przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 3) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – przez czas obowizywania tej zgody, do czasu jej cofnicia. Maj Pastwo prawo dania od Administratora dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunicia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a take prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa si na podstawie zgody, mog Pastwo w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofn t zgod, w wybranej formie, m.in. wysyajc e-maila do Administratora danych. Cofnicie zgody nie wpywa na zgodno z prawem przetwarzania, ktrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniciem.Przysuguje Pastwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych. Administrator nie podejmuje decyzji w sposb zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.