Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Kamil Szulc NIERUCHOMOŚCI

 

 

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jestem zobowiązany wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzam. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Dostawców, Partnerów Biznesowych, Użytkowników strony internetowej Warszawskielwy.pl  oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością firmy Kamil Szulc NIERUCHOMOŚCI.

 

W niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej Warszawskielwy.pl (dalej również „Strona”), w związku ze współpracą z firmą Kamil Szulc NIERUCHOMOŚCI oraz w zakresie innych opisanych poniżej sytuacji.

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest

Kamil Szulc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Szulc NIERUCHOMOŚCI, 

adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, 

NIP: 5223192565, REGON: 387494516

(zwany dalej również „Administratorem”).

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Kamil Szulc NIERUCHOMOŚCI, adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, nr tel. 508651424, adresem e-mail biuro@mieszkanienamiare.com.

 

II Najważniejsze zasady

 

 1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony, współpracy Administratora z jego Klientami i Kontrahentami oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami obowiązującego prawa, w tym RODO.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy oraz kontaktu z Administratorem. 

 

 

III Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 
 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

 

IV Cele przetwarzania danych osobowych

1) W związku z funkcjonowaniem Strony, Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, adresu e-mail oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć umowę z Administratorem, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

2) analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

Poza Stroną Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • zawarcie i wykonanie umowy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 • prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

 • przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

Elementem relacji Administratora z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej  informacje handlowe dotyczące Administratora. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od Administratora informacje handlowe.

Administrator podejmuje ponadto działania marketingowe nie wymagające Państwa zgody, w szczególności tworzy i utrzymuje bazy klientów oraz prowadzi inne działania promujące działalność Administratora oraz marek wchodzące w skład oferty handlowej Administratora (m.in. poprzez udział w targach i wydarzeniach branżowych, wysyłanie ulotek i katalogów pocztą tradycyjną);

 • wysyłanie mailingu/newslettera

Za Państwa zgodą Administrator wysyła na podany przez Państwa adres e-mail aktualne informacje na temat prowadzonej działalności, w tym informacje handlowe dotyczące aktualnej oferty, promocji, nowości. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prezentowania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać mailing lub newsletter; 

 • administrowanie profilem Administratora na portalach Facebook i Instagram

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram (w tym polubienia przez Państwa profilu Administratora, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.). 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portali danych dotyczących aktywności na profilu Administratora, zainteresowań, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na profilach Administratora na portalach Facebook lub Instagram (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portali Administrator może otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze,  proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów Administratora.

Państwa aktywność na profilu Administratora na portalach Facebook lub Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilem Administratora na portalach Facebook lub Instagram, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować profil Administratora.

Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

 

Dostawcą portali Facebook i Instagram jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025. 

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update. 

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

 • wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków 

Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 

 • rekrutacja

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w  zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w  celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

 • cele archiwalne i dowodowe

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami. 

3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO). 

 

V Okres przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej; 
 2. dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 3. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 4. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
 5. dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalach Facebook i Instagram – do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub Instagram albo usunięcia profilu Administratora z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu;
 6. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;
 7. dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres:
  1. trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;
  2. cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;
  3. do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);
 8. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej. 

 

 

 VI Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

 

 1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa. 
 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:
 1. od Klientów, Kontrahentów i Partnerów Biznesowych Administratora,
 2. od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,
 3. ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG, KRS, bazy REGON, rejestru VAT, etc. 

 

 

VII Odbiorcy danych osobowych

 

 1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia należącym do Państwa danym osobowym maksymalnej ochrony.
 2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Dane są lub mogą być udostępniane lub powierzane następującym podmiotom:

1) upoważnionym współpracownikom Administratora,

odbiorcom danych osobowych:

  1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie,
  2. bankom (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych),
  3. podmiotom, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
  4. notariuszom wykonującym czynności notarialne na rzecz Klientów,
  5. radcom prawnym i adwokatom wykonującym na rzecz Administratora usługi pomocy prawnej.

3 ) podmiotom przetwarzającym (na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych):

   1. podmiotom, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne,
   2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe,
   3. Google – z uwagi na korzystanie z narzędzi Google na Stronie.

3. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do krajów trzecich wyłącznie w przypadku korzystania z systemów informatycznych dostarczanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym albo gdy  wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 

VIII Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 

1 ) RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

2) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa. 

4) Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej. 

5) Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

IX Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych, praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Zakres działalności Administratora może się zmieniać, a wraz z nim będzie się zmieniać także Polityka Prywatności. O zakresie i treści tych zmian Administrator będzie informować na Stronie oraz wykonując w odpowiednim zakresie obowiązek informacyjny.